W świetle przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. 2015 r. poz. 1783) wniesienie pisma przez użytkownika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe będzie obejmowało kilka etapów. Najpierw nastąpi uwierzytelnienie użytkownika, następnie wprowadzenie treści pisma, dołączenie załączników, o ile są one wnoszone. Pismo będzie musiało również zostać opatrzone podpisem elektronicznym. Jeśli pismo będzie podlegać opłacie, a przepis szczególny nie będzie stanowił inaczej, nastąpi również nieodwracalne zainicjowanie procedury uiszczenia opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę.

Elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma

Niezwłocznie po wniesieniu pisma użytkownik uzyska z systemu teleinformatycznego elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma. Elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma będzie to zestaw danych jednoznacznie wskazujący wnoszone pismo, użytkownika, który je wniósł, oraz datę wniesienia pisma.

Użytkownik musi mieć konto
W świetle rozporządzenia użytkownik to osoba fizyczna, która założyła konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Kwestię zakładania takiego konta reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz. U. 2016 r. poz. 637), które również wchodzi w życie 1 lipca 2016 r.


Wnoszenie pism przez użytkownika masowego
Rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe reguluje także sposób wnoszenia pisma lub pism przez użytkownika masowego. Użytkownikiem masowym jest w świetle tego rozporządzenia użytkownik komunikujący się z sądem właściwym do prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego za pomocą przeznaczonego do tego celu własnego oprogramowania. Wniesienie pisma przez użytkownika masowego nastąpi przez utworzenie takiego pisma z wykorzystaniem własnego oprogramowania przeznaczonego do komunikacji użytkownika z systemem teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie upominawcze. Ponadto zasady wnoszenia pism przez użytkownika masowego będą podobne jak w przypadku zwykłego użytkownika.

Inni użytkownicy będą musieli zatwierdzić pismo

Do wniesienia pisma w systemie teleinformatycznym wymagającego łącznego współdziałania więcej niż jednej osoby potrzebne będzie także wskazanie przez użytkownika tworzącego takie pismo sposobu reprezentacji oraz nazw użytkowników, którzy są uprawnieni do łącznego działania za stronę, i zatwierdzenia treści pisma przed jego wniesieniem. Pismo będzie musiało być każdemu z takich użytkowników ujawnione i przez nich zatwierdzone.

Współuczestnicy sporu

Podobne zasady będą obowiązywać w przypadku współuczestników sporu. Aby mogli oni wspólnie wnieść pismo, wymagane będzie wskazanie przez użytkownika tworzącego pismo w systemie teleinformatycznym nazw pozostałych współuczestników wnoszących pismo i zatwierdzenie treści pisma przed jego wniesieniem.

Wejście w życie po długim vacatio legis
Rozporządzenie miało pierwotnie obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r. Minister Sprawiedliwości wydał jednak rozporządzenie z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. 2016 r. poz. 436), wskutek czego omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.