Ponadto obecny przepis, który wyłącza jawność zewnętrzną, tj. możliwą obecność innych osób na rozprawie, narusza konstytucję. Ustawa zasadnicza gwarantuje każdemu obywatelowi prawo udziału w rozprawie, o ile nie jest konieczne wyłączenie jawności.
Biorąc to pod uwagę, sąd dyscyplinarny będzie mógł wyłączyć jawność postępowania dyscyplinarnego ze względu na konieczność ochrony tajemnicy notarialnej lub innej prawnie chronionej. Chodzi o sytuacje, gdy ujawnienie tych tajemnic mogłoby zagrażać dobru państwa lub ważnemu interesowi prywatnemu. Sąd dyscyplinarny będzie mógł także utajnić postępowanie dyscyplinarne, jeżeli jego jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje. W przypadku wyłączenia jawności postępowania dyscyplinarnego wobec notariusza, orzeczenie w jego sprawie ma być ogłaszane publicznie.
Postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed wejściem w życie nowych zasad, ma się toczyć na podstawie dotychczasowych przepisów.
Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.