Doręczanie przez sąd wszelkiej korespondencji na adres będący nota bene miejscem zatrzymania ukaranego do kontroli drogowej, powodowane było brakiem należytej staranności w procedowaniu ze strony sądu. Jednocześnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Przewodniczącego V Wydziału Karnego SR w Pruszkowie z prośbą o podjęcie niezbędnych środków, mających na celu uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości.
Z dokumentacji przedstawionej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynika, iż w nocy z 24 na 25 marca 2010 r. w Pruszkowie, K.R. został zatrzymany do kontroli drogowej przez Policję. Odmówił on przyjęcia mandatu karnego w kwocie 600 zł za przekroczenie dozwolonej prędkości, brak aktualnych badań technicznych i brak polisy ubezpieczeniowej OC pojazdu. W związku z tym sporządzony został druk pouczenia osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.Policjanci przekazali ten druk do podpisu K.R., a także – zgodnie z przedstawioną nam relacją – mieli poinstruować go, aby własnoręcznie wpisał na formularzu miejsce zdarzenia. Jednocześnie, na innych dokumentach – m.in. na mandacie karnym – kilkakrotnie zostało określone miejsce zamieszkania K.R. Fakt ten jest o tyle istotny, że wszelka korespondencja związana z przedmiotową sprawą kierowana była na adres Aleje Jerozolimskie 462 w Pruszkowie, a więc na adres miejsca zdarzenia.
W dniu 24 maja 2010 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie wyrokiem nakazowym obwinionego K.R. uznał winnym zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę grzywny w kwocie 600 zł oraz 110 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Następnie, wobec postanowienia komornika o umorzeniu postępowania ze względu na bezskuteczność egzekucji, Sąd Rejonowy w Pruszkowie orzekł w stosunku do K.R. zastępczą karę aresztu w wymiarze 6 dni w zamian za nieuiszczoną grzywnę oraz umorzył ukaranemu koszty postępowania w kwocie 110 zł. Na skutek dostarczania przez sąd wezwań na adres miejsca zatrzymania K.R. do kontroli drogowej, rozstrzygnięcie każdego z wyżej wymienionych postanowień odbyło się poza jego wiedzą i – co się z tym wiąże – bez jego udziału. W efekcie, dnia 10 maja 2012 r. K.R. został zatrzymany po wcześniejszym wydaniu przez sąd nakazu doprowadzenia go do zakładu karnego i zarządzeniu ustalenia przez Policję jego miejsca pobytu.

Źródło: HFPCZ