Ministerstwo sprawiedliwości planuje opracowanie i wdrożenie systemu portalu intranetowego sądów, integrującego wszystkie aplikacje wspomagające organizację pracy, planowanie i obieg informacji i deklaruje, że w piolotażu wzięło już udział 430 sal rozpraw. Więcej. Na konferencji prasowej podano, że resort sprawiedliwości w roku 2006  wyposażył 68 sal rozpraw w system wizyjnej i fonicznej rejestracji rozprawy sądowej oraz telekonferencji. Do końca 2007 roku zakończy się wyposażenie kolejnych 22 sal w 11 sądach. Tymczasem resort sprawiedliwości czeka już na nowego ministra.

Ministerstwo pracuje nad Systemem Wspomagania Organizacji Rozpraw (SWOR). Po co? W informacji prasowej Minister sprawiedliwości jasno wskazał efekty wprowadzanych zmian: "poprawa harmonogramowania rozpraw sądowych, uporządkowanie zasobów informacyjnych sądu i dostępu do tych zasobów pracownikom sądu zgodnie z kompetencjami, umożliwienie wykorzystania portalu sądowego do dystrybucji korespondencji wewnętrznej, w tym np. zarządzeń i poleceń służbowych prezesa, przewodniczącego wydziału, sprawniejsze informowanie stron i publiczności o toczących się postępowaniach".

Według informacji resortu w roku 2006 do pilotażowego wdrożenia wskazane zostały sądy najlepiej przystosowane do wymagań zawartych w założeniach funkcjonalnych systemu. W zadaniu uczestniczyło łącznie 15 Sądów Okręgowych i 13 Sądów Rejonowych (ponad 430 sal rozpraw). W ramach projektu dokonano w sądach rozbudowy istniejącej infrastruktury informatycznej wraz z uzupełnieniem warstwy sprzętowej i oprogramowania systemowego, zainstalowano panele do wyświetlania elektronicznej wokandy oraz zakupiono i wdrożono poszczególne podsystemy  SWOR. Obecnie projekt kontynuowany jest w 115 sądach okręgowych i rejonowych - wynika zinformacji ministerstwa.

Jednocześnie poinformowano, że w 2006 roku 68 sal rozpraw w 34 sądach okręgowych zostało wyposażonych w system wizyjnej i fonicznej rejestracji rozprawy sądowej oraz telekonferencji. Do końca 2007 roku zakończy się wyposażenie kolejnych 22 sal w 11 sądach, deklaruje minister.  Według ministerstwa wdrożenie informatyczne wpłynie na zmniejszenie kosztów prowadzenia postępowań i zwiększenie bezpieczeństwa w przypadkach przesłuchiwania świadków szczególnie niebezpiecznych osadzonych w więzieniach i aresztach. Umożliwi także przesłuchania świadków w sprawach transgranicznych.

Przypomnijmy. Informatyzacja polskiego sądownictwa rozpoczęła się w 2001 r. Rozwiązania odwołują się do europejskiego systemu e-Court i są finansowane, m.in. z pieniędzy Unii Europejskiej.  

(Źródło: MS/KW)