Krajowa Izba Odwoławcza podkreśla, że z przepisu tego wynika zatem obowiązek precyzyjnego wskazania przypadków, w których gwarant ma obowiązek świadczyć na rzecz beneficjenta. Obowiązek ten stanowi konsekwencję abstrakcyjnego charakteru zobowiązania wypływającego z gwarancji bankowej. Należy też podkreślić, iż szczególnego znaczenia powyższy obowiązek nabiera w przypadku tzw. gwarancji płatnych na pierwsze żądanie (bezwarunkowych), gdzie warunkiem zapłaty jest samo zgłoszenie żądania zapłaty zawierającego stosowane oświadczenie beneficjenta gwarancji. Bank gwarant nie jest wówczas uprawniony do badania merytorycznej zasadności żądania zapłaty. Odpowiedzialność gwaranta jest całkowicie oderwana od stosunku podstawowego, a gwarantowi przysługują przede wszystkim zarzuty formalne, dotyczące np. niewłaściwej reprezentacji, bądź oparte na treści oświadczenia gwarancyjnego. Jeśli żądanie zapłaty zostanie zgłoszone w odpowiedniej formie i o treści określonej w dokumencie gwarancji oraz w czasie jej ważności, bank jest zobowiązany do wypłaty tzw. sumy gwarancyjnej.
Krajowa Izba Odwoławcza podkreśla, że konieczność dokładnego określenia okoliczności skutkujących zobowiązaniem do wypłaty świadczenia wynika również z charakteru wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wadium stanowi bowiem zabezpieczenie zamawiającego i musi być skuteczne. O skuteczności wadium można natomiast mówić wówczas, gdy zamawiający ma możliwość dysponowania wadium, przy czym dysponowanie wadium w postaci gwarancji bankowej polega na możliwości żądania zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości zabezpieczenia (por. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2 lipca 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 757/2009). Możliwość dysponowania musi być pewna i wynikać z jednoznacznych zapisów w treści gwarancji bankowej. Tym samym określenie warunków realizacji zobowiązań gwarancyjnych musi być na tyle precyzyjne, jasne i jednoznaczne, aby możliwość zaspokojenia się z gwarancji zgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych nie była kwestionowana.
(Wyrok KIO 2406/10)

 Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 13 grudnia 2010 r.