Wykaz podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę oraz opłaty prolongacyjne w kwocie powyżej 5000 zł ogłaszany będzie przez dyrektora izby skarbowej w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a nie jak dotychczas, przez Ministra Finansów, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.
Zmiana wynika z obowiązującej od dnia 1 stycznia 2010 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Zgodnie z jej art. 36 ust. 6 na ministra finansów (już nie na Radę Ministrów jak to miało miejsce w czasie obowiązywania poprzedniej ustawy o finansach publicznych) nałożony został obowiązek określenia w drodze rozporządzenia sposobu ustalania umorzonych kwot oraz terminu ogłaszania wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, a także organów obowiązanych do przekazywania dyrektorowi izby skarbowej danych umożliwiających sporządzenie tego wykazu i terminu ich przekazywania. 19 stycznia 2010 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt tego rozporządzenia. Proponowane rozwiązania przewidują, że ogłoszenie wykazu ma nastąpić w terminie 60 dni od ostatniego dnia kwartału, w którym umorzenia przekraczają kwotę 5000 zł. (poprzednio były to 3 miesiące od dnia wydania decyzji umorzeniowej). Poza tym z brzmienia § 2 projektu wynika, że podaniu do publicznej wiadomości podlega kwota umorzona przez ten sam organ podatkowy. Nie sumuje się więc umorzeń udzielonych jednemu podmiotowi przez różne organy podatkowe. Dane o umorzeniach do sporządzenia wykazu przez dyrektora izby skarbowej przekazywać mają w terminie 30 dni od ostatniego dnia kwartału, dyrektorzy izb celnych oraz naczelnicy urzędów skarbowych.
Projektowane rozporządzenie będzie miało zastosowanie do decyzji umorzeniowych wydanych po dniu 1 stycznia 2010 r.