Według projektu prezes sądu okręgowego będzie sprawował nadzór nad biegłymi ze swojej listy. Dlatego gdy będzie miał wątpliwości co do kandydata ubiegającego się o wpis na listę, to zasięgnie opinii na temat jego doświadczenia zawodowego w organach samorządu zawodowego lub w stowarzyszeniach. Będzie mógł nawet powołać komisję lub indywidualnych ekspertów, którzy zaopiniują przygotowanie zawodowe kandydata na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Równocześnie prezes sądu okręgowego będzie miał obowiązek odwołania biegłego, jeżeli przestanie on spełniać  któryś z warunków nadania takiego statusu czy też dopuści się rażących uchybień w sporządzaniu ekspertyzy.
System wynagradzania biegłych ma być nadal godzinowy: wynagrodzenie ma wynosić (w zależności od specjalizacji, stopnia naukowego) od 25 do 100 zł za godzinę pracy. Oznacza to zwiększenie najniższych wynagrodzeń o 10 proc., a najwyższych o 50 proc., średnio zaś – o 30 proc.
Skutkiem proponowanej zmiany będzie wzrost wydatków budżetu  państwa na biegłych. Od kilku lat przekraczają one  200 mln zł rocznie, a w tym roku wyniosą ok. 250 mln zł. MS szacuje się, że podwyżki to wydatek dodatkowych 75 mln zł.

Źródło: MS