Termin egzaminu na aplikację komorniczą to 29 września 2012 r. (sobota), godz. 11.00. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą i wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. Nr 244, poz. 1801), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:
1. Gdańsku, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku oraz w Szczecinie,
2. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, w Katowicach oraz w Rzeszowie,
3. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu,
4. Al. Jerozolimskie 133/62, kod 02-304 Warszawa, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie oraz w Białymstoku.
Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa w dniu 10 sierpnia 2012 r.
Opłata egzaminacyjna wynosi 750,00 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin konkursowy na aplikację komorniczą".
Do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą należy załączyć:
1. dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą,
2. odpis aktu urodzenia,
3. życiorys,
4. zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) - o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego,
5. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych prawniczych studiów w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w naszym kraju.