W tej sprawie przedmiotem sporu było to czy agregat, dystrybutory paliwa i zbiornik LPG na stacji paliw podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podatnik zakwestionował opodatkowanie agregatu i dystrybutorów, nie stanowiących w jego ocenie budowli, ani urządzenia budowlanego związanego z obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613). W jego opinii nie są to urządzenia trwale zespolone z obiektem budowlanym, nie tworzą też całości techniczno - użytkowej.
Sąd przyjął jednak tezę o konieczności opodatkowania spornych urządzeń podatkiem od nieruchomości. Jego zdaniem zbiorniki na paliwo czy gaz są generalnie budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, a przypisane im odpowiednio dystrybutory i agregaty pompowe należy uznać za urządzenia techniczne w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, związane ze zbiornikami i zapewniające możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
W ocenie Sądu, iż dopiero ujmowane łącznie stanowią one odpowiednią całość techniczno – użytkową i bez znaczenia jest to, iż mogą być one zdemontowane i przeniesione w inne miejsce. Art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego nie wprowadza nakazu trwałego związania z gruntem lub wytworzenia urządzenia w wyniku prac budowlanych. Dystrybutor i agregat wraz ze zbiornikiem służy funkcjonalnie do dokonywania detalicznej sprzedaży paliw, co wynika bezpośrednio z faktu, iż urządzenia te obsługiwać mają stację paliw (których główną i w zasadzie jedyną funkcją jest detaliczna sprzedaż), a nie są przeznaczone do czynności dotyczących wyłącznie magazynowania. Sporny dystrybutor i agregat umożliwiają wobec tego użytkowanie obiektu budowlanego (zbiornika podziemnego) zgodnie z celem, dla jakiego został on zamontowany na spornej stacji paliw. Dystrybutory i agregat nie mogą wobec tego funkcjonować samodzielnie bez zbiornika paliw.
(Wyrok z 16 grudnia 2010 r., III SA/Po 675/10, LEX nr 653650)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.nsa.gov.pl, stan z dnia 2 stycznia 2010 r.