W ustawie z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) przyjęto, że zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej są finansowane z budżetu państwa, na drodze dotacji celowej udzielanej co roku powiatom.

Wysokość dotacji przyznawanych konkretnym powiatom jest określana przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu. Na wysokość dotacji rzutują dwa czynniki: kwota bazowa oraz mnożnik.

Wielkość mnożnika jest związana z liczbą mieszkańców powiatu, ustalaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota bazowa jest zaś corocznie określana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

W opublikowanym właśnie rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 1184) ustalono wysokość kwoty bazowej na rok 2017 na kwotę 5217 zł. Kwota bazowa przyjęta natomiast rok 2016 została określona w przepisach przejściowych ustawy w wysokości 5150 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl