W wyjaśnieniu z dnia 18 kwietnia 2011 r. (WA-0250/29/11) Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaznaczyła, iż żadne koszty związane z wykonywaniem zadania powierzonego przez organ administracji publicznej do realizacji organizacji pożytku publicznego, powstałe przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie, nie powinny być pokrywane z dotacji.
Jeżeli środki finansowe zostałyby przekazane organizacji pożytku publicznego (w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przed datą zawarcia umowy o powierzenie zadania publicznego, należałoby to uznać raczej jako refundację kosztów poniesionych przez organizacje pożytku publicznego na jej statutową działalność. Przepisy przedmiotowej ustawy nie stwarzają takiego uprawnienia dla organu administracji publicznej. W piśmie Izba podkreśliła również, iż możliwość objęcia umową dotacji okresu sprzed zawarcia umowy przeczy wymogowi dokonywania kontroli i oceny realizacji zadania, nałożonemu na organ administracji publicznej artykułem 17 ww. ustawy (w okresie przed zawarciem umowy organ administracji publicznej takiej możliwości jest pozbawiony).

Na podstawie: www.rio.katowice.bip.net.pl

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad