Obecnie co prawda możliwy jest dostęp do aktualnych danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, lecz jednocześnie dokumenty gromadzone w aktach rejestrowych nadal mają formę papierową. Oznacza to, że w celu zapoznania się z nimi należy złożyć wniosek do sądu rejestrowego o ich udostępnienie.

Aby usunąć tę niedogodność projekt zakłada powołanie do życia ogólnodostępnego portalu internetowego, za pomocą którego możliwy będzie dostęp do dokumentów sądowych wytworzonych w systemie informatycznym KRS. Za pośrednictwem tego portalu udostępnione zostaną dokumenty składane do sądu rejestrowego przez stronę – jeżeli mają one formę elektroniczną albo zostaną zdigitalizowane przez sąd rejestrowy. Warto zaznaczyć, że w dużym związku pozostaje to z projektowanymi zmianami w zakresie reguł składania wniosków o wpis danych do KRS – planuje się, że od 1 czerwca 2017 r. wnioski, a w przypadku wpisów do rejestru przedsiębiorców – również dołączane do wniosków dokumenty będą składane w postaci elektronicznej.

W związku z ustawową zasadą jawności akt rejestrowych dostęp do danych za pośrednictwem nowego portalu internetowego ma być nieograniczony.

Funkcjonowanie nowego portalu internetowego spowoduje, że zniknie potrzeba publikacji wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nowe przepisy mają stanowić, że wpisy do KRS będą podlegać ogłoszeniu w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych. Od tej zasady ustawa może przewidywać wyjątki – przykładowo ogłoszenie o wszczęciu likwidacji nadal będzie publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zakłada się, że pobrane z portalu internetowego wydruki pełnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS będą mieć moc dowodową taką samą, jak w przypadku dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS, o ile będą mieć cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze.

W przepisach przejściowych projektu ustawy przewidziano, że nie będą digitalizowane akta rejestrowe obejmujące sprawy zakończone przed dniem 1 czerwca 2017 r., jak i sprawy wszczęte i niezakończone do tego dnia.

W opisanym zakresie nowelizacja obejmie wybrane przepisy ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) oraz ustawy z 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2014 r. poz. 125). Nowe rozwiązania miałyby częściowo obowiązywać od dnia 1 czerwca 2017 r. Część rozwiązań, np. związanych z mocą dowodową wydruków z portalu, miałaby wejść w życie w terminie późniejszym, wyznaczonym na dzień 1 września 2018 r. Projekt jest obecnie przedmiotem opiniowania i konsultacji społecznych.

Opracowanie: Andrzej Perzyna

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 8 listopada 2016 r.