Od 1 stycznia 2010 r. do ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115) wprowadzone zostały kolejne formy pomocy długoterminowej spłaty spółdzielczych kredytów mieszkaniowych (kredytów z tzw. starego portfela).
Podstawową zmianą jest objęcie regulacją ustawy tych kredytobiorców, którzy po 20 latach systematycznej i terminowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu nie zdołali spłacić jeszcze całego kapitału zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. Wskazani kredytobiorcy nie stosują tylko przepisów ustawy, które dotyczą przejściowego wykupu odsetek.
Kolejną zmianą jest wprowadzenie do ustawy przepisu na mocy, którego kredytobiorcom spłacającym zadłużenie na preferencyjnych warunkach wynikających z art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 6 ustawy redukuje się o 50 proc. zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz umarza się 50 proc. zadłużenia z tytułu przejściowego wykupu odsetek, stanowiących podstawę do zastosowania art. 10 ust. 1 pkt. 5 i art. 11 ust. 6 ustawy. Tych spłat zadłużenia może też za swoich członków dokonać spółdzielnia. W takiej sytuacji jednak, spółdzielni przysługiwać będzie roszczenie wobec swoich członków o zwrot środków stanowiących równowartość dokonanej spłaty. Środki na spłatę wierzytelności banków z tytułu zmniejszenia zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek pochodzić będą z budżetu państwa.
Ustawa nowelizująca umożliwiła też umorzenie zadłużenia wobec Skarbu Państwa kredytobiorcom znajdującym się w szczególnie ciężkiej sytuacji finansowej.