Projekt ten ma na celu przyznanie dodatków funkcyjnych prokuratorom, którzy pełnią funkcje przewodniczących sądu dyscyplinarnego i odwoławczego sądu dyscyplinarnego, ich zastępców, członków sądu dyscyplinarnego i odwoławczego sądu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego, pierwszego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego oraz zastępców rzecznika dyscyplinarnego. Obowiązki prokuratorów zajmujących powyższe stanowiska są obowiązkami dodatkowymi, które nie zwalniają ich z podstawowych obowiązków prokuratorskich. "Dotychczas ta dodatkowa praca pozostawała poza zakresem regulacji prawnych, co było krzywdzące dla prokuratorów pełniących tak odpowiedzialne funkcje" - stwierdzono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Dodatek funkcyjny dla członków sądu dyscyplinarnego i członków odwoławczego sądu dyscyplinarnego ma zależeć od liczby spraw, w których członek danego sądu został powołany do orzekania. Ponadto projekt zakłada zrównanie dodatku funkcyjnego rzecznika dyscyplinarnego prokuratorów z dodatkiem funkcyjnym rzecznika dyscyplinarnego sędziów do mnożnika określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. z 2013 r. poz. 151). Analogiczną propozycję przyjęto w stosunku do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego prokuratorów, który będzie mógł otrzymywać dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia tej funkcji w takim samym zakresie jak zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów. Wysokość tego dodatku będzie jednak zależna od liczby stanowisk prokuratorskich i asesorskich w okręgu regionalnym, dla którego zastępca rzecznika dyscyplinarnego został powołany.

Po wejściu w życie nowelizacji powyższe rozwiązania znajdą zastosowanie także wobec prokuratorów pełniących wskazane funkcje w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom (Dz. U. z 2016 r. poz. 271) ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.