Dyrektor uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika, według którego zakup towarów handlowych powinien być ujęty w księdze przychodów i rozchodów pod datą ich otrzymania bez względu na datę wystawienia lub otrzymania faktury.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że podatnik w marcu 2011 r. otrzymał od kontrahenta z Chin towar wraz z dokumentem SAD i fakturą zakupu wystawioną przez kontrahenta w grudniu 2010 r.
W myśl art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, uważa się dzień wystawienia faktury lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu. Definicja momentu poniesienia kosztu zawarta w tym artykule dotyczy wszystkich podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, niezależnie od przyjętej metody ewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych.
Dlatego też, zdaniem organu podatkowego, wydatki poniesione na zakup towarów handlowych będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w grudniu 2010 r., a więc w roku podatkowym 2010, w którym została wystawiona faktura, a nie w marcu 2011 r., w którym dostarczono towar i dokonano zapisu w księdze.
(IPTPB1/415-17/11-4/KSU)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 29 czerwca 2011 r.