Nie ma znaczenia sposób przedstawienia informacji nieprawdziwych, czy zostaną one przedłożone wraz z wnioskiem lub ofertą, czy też zostaną przedstawione w ramach uzupełnienia dokumentów (art. 26 ust. 3 p.z.p.), czy też w ramach wyjaśnień (art. 26 ust. 4 p.z.p.). Bez znaczenia jest również okoliczność, czy będą to oświadczenia lub dokumenty sporządzone przez wykonawcę, czy też przez podmioty trzecie.
Zdaniem Izby, istotne jest jedynie przedstawienie w jakiejkolwiek formie w toku postępowania nieprawdziwych informacji mających lub mogących mieć wpływ na jego wynik. Nie sposób uznać, że przedstawienie nieprawdziwych informacji poza prowadzonym postępowaniem objęte jest przepisem art. 24 ust. 2 pkt 3 p.z.p. Należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju informacje (zawarte w oświadczeniach własnych wykonawcy lub w innych dokumentach przedstawionych w ramach postępowania), mające na celu potwierdzenie przez wykonawcę, iż spełnia on warunki udziału w postępowaniu, mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania.
(KIO 1881/11).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line