Rośnie liczba przedsiębiorstw, które inwestują we wszelkiego rodzaju prospołeczne, proekologiczne i etyczne działania, wpisując je w część swojej strategii biznesowej. Idea CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) jest uznawana i coraz częściej wprowadzana w życie na całym świecie. Odpowiedzialność społeczna biznesu to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Rośnie liczba przedsiębiorstw, które inwestują we wszelkiego rodzaju prospołeczne, proekologiczne i etyczne działania, wpisując je w część swojej strategii biznesowej. Działania te są dobrowolne i nie wiążą się z obowiązkami nałożonymi przez akty prawa powszechnie obowiązującego. Brzmi znajomo?

Działalność pro bono prawników jest wpisana w etos zawodu. Studenci takie działania podejmują już na studiach, gdzie mają możliwość pracy w klinikach prawa działających przy uniwersytetach. Bezpłatnie udzielają porad prawnych pod okiem swoich profesorów i uczą się stosować prawo w praktyce. Mają również szansę sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe i zmierzyć się z rzeczywistymi problemami prawnymi, umożliwiając jednocześnie dostęp do porad prawnych osobom biednym.  Zawód prawnika jest uważany za służbę publiczną. Wielu prawników bardzo dosłownie traktuje pomoc innym, o czym świadczą liczne zgłoszenia na konkurs „Prawnik pro bono”, który od kilu lat organizuje Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Jego celem jest promowanie prawników, którzy świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.

Środowisko prawnicze podkreśla bardzo ważną rolę działań o charakterze pro bono. Pojawiają się nawet głosy za wprowadzeniem obowiązku podejmowania takich prac w czasie aplikacji. A gdyby tak każdy aplikant adwokacki mógł zaliczyć egzamin końcowy dopiero po wykazaniu, że załatwił pro bono choć jedną sprawę – sugeruje w swoim artykule dla „Rzeczpospolitej” prezes Trybunału Konstytucyjnego, Jerzy Stępień. Pro bono trudno utożsamiać z CSR. Różnica polega m.in. na tym, że CSR służy głównie do budowania przewagi konkurencyjnej, a etos pro bono stanowi wewnętrzny kodeks postępowania każdego prawnika. Odpowiedzialność społeczna biznesu jest pojęciem szerszym niż pro bono. Mimo różnic obie idee mają wiele wspólnego. Obie koncepcje opierają się na społecznej odpowiedzialności i dobrowolności podejmowanych inicjatyw.

Duże i średnie kancelarie sporadycznie doradzają w pojedynczych sprawach. Świadczona przez nie bezinteresowna pomoc prawna na rzecz instytucji, fundacji czy grup społecznych bardziej przypomina założenia CSR-u. Wiele kancelarii wpisuje projekty pro bono w strategię działań biznesowych. Kancelarie uczestniczą lub inicjują programy wspierające przedsiębiorczość, angażują się w rozwój edukacji prawniczej, a także wspierają działania organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Zalety podejmowania działalności społecznej są długofalowe. Wśród najważniejszych należy wyróżnić utrwalenie pozytywnego wizerunku kancelarii, budowanie zaufania i lojalności klientów, a w końcu także dobre samopoczucie i świadomość wykonania „dobrej roboty”.

(Źródło: KW/własne/Rz)