Zasób informacyjny oraz podmioty obowiązane do jego przekazania do centralnego repozytorium określi w drodze rozporządzenia premier. Projekt nowelizacji proponuje wprowadzenie do krajowego porządku także unijne regulacje dotyczące zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
Jak podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przygotowało projekt, podstawowym celem nowelizacji jest wprowadzenie do krajowego prawodawstwa nowego trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystywania, które zostały określone w dyrektywie unijnej 2003/98/WE.
Centralne repozytorium informacji publicznych – to nowy tryb dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania. Wyznaczone podmioty publicznoprawne będą przekazywać do repozytorium – określone przez premiera – zasoby informacyjne. Zasób informacyjny określono jako szczególny rodzaj informacji publicznych o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego. Premier w rozporządzeniach określi zasób informacyjny przeznaczony do umieszczenia w centralnym repozytorium.
Co do zasady, każdemu będzie przysługiwać prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej – bez ograniczeń i bezpłatnie. Jeśli jednak przygotowanie informacji do ponownego wykorzystywania będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów, trzeba będzie zapłacić za jej udostępnienie.
Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie mogą naruszać prawa dostępu do niej i wolności jej rozpowszechniania. Przekazywanie informacji publicznej na cele ponownego wykorzystywania nie może ograniczać prawa innych osób, które będą chciały z niej skorzystać, chyba że jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań publicznych. Każda informacja publiczna ma podlegać udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach: przejrzystości, niedyskryminacji i niewyłączności.
Zgodnie z projektem nowelizacji, informacje do ponownego wykorzystywania mają być dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) lub w centralnym repozytorium informacji publicznych. Będzie je można także udostępnić w inny sposób, np. zamieszczając w serwisie internetowym lub odpowiadając na wniosek osoby zainteresowanej - np. jeśli informacja nie znajduje się w BIP lub w centralnym repozytorium.
Wzór wniosku o przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania określi minister spraw wewnętrznych i administracji, w drodze rozporządzenia.
MSWIA, zwraca uwagę, że ze względu na ochronę porządku publicznego i ważny interes gospodarczy ograniczono dostęp do niektórych informacji publicznych. Chodzi np. o analizy prywatyzacyjne zlecane przez ministra Skarbu Państwa dla potrzeb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym jego komercjalizacji i prywatyzacji. Projekt nowelizacji ogranicza także dostęp do instrukcji negocjacyjnych, czyli zgodnie ze zwyczajem międzynarodowym do momentu podpisania umowy jej tekst nie będzie podawany do informacji publicznej.
Nowe regulacje mają wejść w życie w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących centralnego repozytorium. Te powinny obowiązywać po 12 miesiącach od daty publikacji (w przypadku centralnego repozytorium konieczne będzie przeprowadzenie prac techniczno-organizacyjnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów).