Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę odczynników laboratoryjnych, dzierżawę analizatora do mikropłytek, dzierżawę analizatorów immunochemicznych, dzierżawę aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i analizatora do amplifikacji i detekcji techniką Real-time PCR”. Wobec czynności unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeden z wykonawców wniósł protest, a po jego oddaleniu przez zamawiającego, odwołanie do Prezesa UZP. W odwołaniu wykonawca podtrzymał zarzuty stawiane zamawiającemu w proteście, odnoszące się do bezprawnego unieważnienia postępowania (poprzez naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych). Odwołujący stwierdził, że od momentu wszczęcia postępowania do chwili wniesienia protestu nie nastąpiła żadna nieprzewidziana zmiana okoliczności, co czyni czynność unieważnienia postępowania bezpodstawną. Czynność ta nie wypełnia przesłanki zawartej w art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający w swojej argumentacji odwołał się do stwierdzenia, iż najkorzystniejsza oferta „nie odpowiada sensowi zamówienia i potrzebom Zamawiającego”.
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że jedyną okolicznością, której zaistnienie skutkowało podjęciem decyzji o unieważnieniu postępowania, było stwierdzenie przez zamawiającego w toku oceny ofert, iż oferta odwołującego nie będzie spełniać jego oczekiwań, których nie zawarł w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poza tym, zamawiający przyznał, iż popełnił błąd na etapie opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując się pewną praktyką i rutyną wynikającą z wcześniej prowadzonych postępowań, w których pomimo braku wskazania na wielkość serii pomiarowych otrzymywał odczynniki konfekcjonowane dla mniejszej liczby oznaczeń. Zamawiający nie wykazał wystąpienia zmiany okoliczności, która powinna nosić znamiona zmiany nadzwyczajnej, tj. niemożliwej wcześniej do przewidzenia, wpływającej na istnienie potrzeby dalszego prowadzenia postępowania w interesie publicznym. Izba podkreśliła, iż dla możliwości powołania się na przesłankę unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, koniecznym jest udowodnienie przez zamawiającego, że wcześniej, czyli w momencie wszczęcia postępowania, nie można było przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć, iż zmienią się okoliczności, w wyniku czego kontynuowanie postępowania i udzielenie zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym.
KIO uznała, że unieważnienie postępowania, przy braku spełnienia przesłanek określonych w przepisie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oznaczałoby przeniesienie odpowiedzialności za błędy popełnione przez zamawiającego na wykonawców.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 398/09

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line