Należy zwrócić uwagę, że działalność biur usług płatniczych już za chwilę będzie podlegać nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz, że wydatki stanowiące koszty działalności KNF i Urzędu KNF pokrywane są z wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, w wysokości i na zasadach określonych w przepisach dotyczących poszczególnych nadzorowanych sektorów. W odniesieniu do biur usług płatniczych to art. 130 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175) wskazuje, że wpłata na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez KNF jest wnoszona w kwocie stanowiącej iloczyn całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro, w tym także przez ich agentów, i stawki nieprzekraczającej 0,025 proc.
Resort Finansów przedstawił właśnie projekt rozporządzenia, w którym określa terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania tych wpłat oraz sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat. Zgodnie z projektowaną regulacją stawka wyznaczona została na poziomie dozwolonego ustawowo maksimum, tj. w wysokości 0,025 proc. Ustalenie wysokości składki na tym poziomie jest niezbędne ze względu na szacowaną wielkość uzyskanych z tego tytułu środków w zestawieniu z kosztami, na pokrycie których środki te mają być przeznaczone. Koszty nadzoru będą związane przede wszystkim związane z kosztami dodatkowych etatów w Urzędzie KNF. Należy jednakże zastrzec, że w ostatecznym rozliczeniu dokonywanym w kolejnym roku kalendarzowym, podmioty nadzorowane będą obciążane rzeczywistymi kosztami nadzoru limitowanymi ustawą budżetową, a kwoty przewyższające koszty będą podlegać zwrotowi.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 27 września 2011 r.