W założeniach zdefiniowano docelową grupę osób objętych dopłatami do rachunków za prąd. Przedstawiono ponadto obowiązki organów państwa i przedsiębiorców energetycznych zaangażowanych w udzielanie pomocy. Przewiduje się przyznanie ryczałtu energetycznego odbiorcom wrażliwym oraz rekompensaty przedsiębiorstwom energetycznym poprzez transfer środków finansowych dokonywanych przez ośrodki pomocy społecznej.
 Osoba lub rodzina uprawniona do zasiłku stałego lub okresowego będzie otrzymywać rachunek za energię elektryczną pomniejszony o kwotę ryczałtu. Jego wysokość ma być obliczona na podstawie progu zużycia energii:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 900 kWh rocznie,
- dla dwóch osób do czterech osób – 1250 kWh rocznie,
- dla więcej niż czterech osób – 1500 kWh rocznie.
Do 31 marca każdego roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie zobowiązany do ogłoszenia wysokości ryczałtu dla poszczególnych kategorii gospodarstw domowych uwzględniający liczbę osób oraz progi zużycia.
 
Przyjęty w założeniach system rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych będzie polegał na refundacji z budżetu państwa kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa z tytułu bonifikat przyznanych odbiorcom wrażliwym. Przyjmuje się, że wysokość wydatków na energię elektryczną ponoszonych przez rodziny uprawnione zostanie obniżona o ok. 30 proc. Szacuje się, że w Polsce systemem bonifikat objęte będzie ok. 629 tys. rodzin.