Zmiana rozporządzenia ma charakter porządkowy i wynika z konieczności ujednolicenia przepisów obowiązujących w Polsce z europejskimi wymaganiami bezpieczeństwa lotniczego JAR ustanowionymi przez Zrzeszenie Władz Lotniczych JAA.
Pomimo zakończenia działalności JAA w dniu 30 czerwca 2009 r., wypracowany system europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR - wprowadzonych do porządku prawnego na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym – nadal jest uznawany. Ma on znaczenie w obszarze m.in. certyfikacji ośrodków szkolenia lotniczego, w tym certyfikacji szkoleniowych urządzeń symulatorowych, stanowiąc podstawę działań certyfikacyjnych Lotniczego Nadzoru Krajowego - do czasu objęcia tych obszarów regulacjami wspólnotowymi i kompetencją Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).
Nowelizacja ma na celu uaktualnienie stanu prawnego m.in. w związku wejściem w życie załącznika nr III do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L z 31 grudnia 1991 r., Nr 373, s. 4) - tzw. EU-OPS, który zastępuje JAR OPS 1.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line