Projektowana ustawa będzie określać zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów, obowiązki podmiotów gospodarczych, warunki i tryb udzielania akredytacji, zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność, a także sposób notyfikacji autoryzowanych jednostek oceniających zgodność, zadania Polskiego Centrum Akredytacji oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku. Nowa ustawa ma zastąpić dotychczas obowiązującą w tym zakresie ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 ze zm.)

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, potrzeba wydania nowej ustawy wynika z konieczności zapewnienia spójności polskich regulacji z systemem europejskim. Dotychczasowa ustawa z 2002 r. nie zawiera bowiem szeregu fundamentalnych postanowień z zakresu prawa unijnego, a dotyczących m.in. obowiązków podmiotów gospodarczych, wymagań dla jednostek notyfikowanych i organów notyfikujących. Nowa ustawa ma również wprowadzić niezbędne modyfikacje w zakresie funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji.

Zdaniem autorów projektu zakres proponowanych zmian wynikających z konieczności dostosowania przepisów do nowych ram prawnych prawa unijnego jest na tyle znaczny, że zasada przejrzystości i jasności prawa wymaga wydania nowego aktu prawnego.

Zgodnie z projektem nowa ustawa powinna wejść w życie 20 kwietnia 2016 r.

ID produktu: 40197711 Rok wydania: 2015
Zobacz: Prawo Europejskie. Zbiór przepisów. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości