Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji prawa karnego. Nowe przepisy dostosowują obowiązujące regulacje do prawa międzynarodowego w zakresie cyberprzestępczości, prostytucji dziecięcej oraz handlu ludźmi. Odpowiednio zostaną również zmodyfikowane przepisy kodeksu postępowa-nia karnego.
Przybędzie również podstaw, w których możliwe będzie wznowienie postępowania. Zgodnie z propozycjami resortu sprawiedliwości postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem zostanie wznowione na wniosek oskarżonego złożony w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu. Będzie to możliwe, jeżeli sprawę roz- poznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób niż osobiście. Podobna sytuacja wystąpi, gdy nie doręczono mu orzeczenia wraz pouczeniem o sposobie jego zaskarżenia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna