Nowa ustawa jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 września 2009 r. (P 46/2008), w którym za niezgodny z Konstytucją uznany został wymóg, aby decyzja o warunkach zabudowy, konieczna do legalizacji samowoli budowlanej zbudowanej na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego, była ostateczna już w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego.
Ustawa zmienia art. 49 b) ust. 2 ustawy Prawo budowlane w zakresie, w jakim przepis ten wymagał dla legalizacji samowoli budowlanej w odniesieniu do obiektów budowlanych (ich części) budowanych lub wybudowanych bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, aby w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowa była zgodna z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ostateczną w dniu wszczęcia postępowania
W związku z tym od daty publikacji wyroku TK, a teraz także od daty wejścia w życie ustawy zmieniającej powyższy przepis, do legalizacji samowoli budowlanej w odniesieniu do obiektów budowlanych wybudowanych bez wymaganego zgłoszenia tam, gdzie nie ma planu miejscowego, wystarczające będzie posiadanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na to, czy była ona ostateczna w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego.
Ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia.