Resort gospodarki zamierza wdrożyć w ustawie o efektywności energetycznej rynkowy mechanizm wspierający działania prooszczędnościowe. Służyć temu będzie przygotowywany system świadectw, tzw. „białe certyfikaty”. Będą one stanowić potwierdzenie zrealizowania przez przedsiębiorstwo energetyczne działań skutkujących oszczędnością energii. Do wydawania tych świadectw oraz ich umarzania zostanie upoważniony prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Wynikające z nich prawa majątkowe będą zbywalne, stanowiąc towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. W rezultacie ma to doprowadzić do ograniczenia negatywnego oddziaływania sektora na środowisko oraz poprawić poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju. Projekt ustawy jest obecnie rozpatrywany przez Komitet Rady Ministrów.

Ministerstwo Gospodarki postuluje wprowadzenie 30-procentowej obniżki rachunków za elektryczność dla najuboższych odbiorców. Grupa ta zostanie wyłoniona w oparciu o kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, którym przysługuje stałe lub okresowe prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Bonifikaty będą przyznawane odbiorcom, którzy nie przekroczą określonego progu zużycia energii elektrycznej oraz regularnie będą opłacać rachunki.
Resort zaproponował także system rekompensat dla sprzedawców energii elektrycznej. Koszty poniesione przez przedsiębiorstwa z tytułu bonifikat przyznanych odbiorcom wrażliwym byłyby refundowane w postaci ulg podatkowych odliczanych od bieżących zobowiązań podatkowych. MG przekazało projekt ustawy do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Prawnicy resortu pracują także nad ustawą o korytarzach celu publicznego. Celem ustawy jest ułatwienie prowadzenia inwestycji liniowych w energetyce. Nowe przepisy unormują zasady wyodrębniania gruntów, tzw. korytarzy przesyłowych, na których będą lokalizowane energetyczne urządzenia liniowe służące realizacji celu publicznego, jakim jest przesyłanie energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego oraz paliw płynnych. Trwają prace nad przygotowaniem założeń do przedmiotowej ustawy. Równolegle powstaje Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o odnawialnych źródłach energii ma na celu wdrożenie dyrektywy 2009/28/WE, tak aby docelowo umożliwić zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej Polski do 15 % w 2020 r. Przedmiotem regulacji jest stworzenie niezbędnych ram prawnych określających zasady promowania energii ze źródeł odnawialnych. Trwają prace nad przygotowaniem założeń do przedmiotowej ustawy.

Rada Ministrów przyjęła 10 listopada 2009 roku uchwałę w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Główne priorytety Polityki to: poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, wprowadzenie energetyki jądrowej, zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.