Projektowane wzory formularzy uwzględniają zmianę nazwy jednego z rejestrów wchodzących w skład KRS, wprowadzoną ustawą o działalności leczniczej. Do znowelizowanego brzmienia przepisu dostosowano wszystkie wzory formularzy o wpis danych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W projektowanym rozporządzeniu ujednolicono również nazwę formularza KRS-W21 z nazwą formularza KRS-Z21.
Wzory dostosowane będą także do brzmienia art. 38 ustawy o KRS określonego ustawą z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 144, poz. 851). Na mocy tego przepisu w dziale pierwszym KRS zamieszcza się także informacje o adresach strony internetowej oraz adresie poczty elektronicznej. W związku z tą zmianą, w projektowanych wzorach formularzy o wpis lub zmianę danych dodano odpowiednie pola w części zawierającej informacje o siedzibie i adresie podmiotu.
Zmienione zostaną również formularze KRS-WE oraz KRS-ZE, w których wprowadzona zostanie korekta opisu pola dotyczącego posiadanych przez wspólnika udziałów; ma to na celu ujednolicenie określeń stosowanych w KRS z określeniami użytymi w Kodeksie spółek handlowych. Proponowanym terminem wejścia w życie omawianego rozporządzenia jest 1 stycznia 2012 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line