Minister finansów, zgodnie z delegacją do wydania rozporządzenia zawartą w art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) określił w rozporządzeniu z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108) sposób sporządzania oraz elementy planu audytu oraz sposób sporządzania oraz elementy sprawozdania z wykonania planu audytu.
Plan audytu na 2011 rok należy sporządzić zatem według dowolnie wybranego przez audytora wewnętrznego wzoru, który będzie zawierał co najmniej: wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka, wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych, listę obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające, informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych zadań zapewniających, informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych, informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających, informację na temat cyklu audytu.
W przypadku sprawozdania z wykonania planu audytu za 2010 rok wzór określony przez audytora wewnętrznego powinien uwzględniać: informację na temat wszystkich zrealizowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i czynności sprawdzających wraz z odniesieniem do planu audytu, wskazanie przyczyny zaistnienia ewentualnych, znaczących odstępstw w realizacji planu audytu, omówienie zidentyfikowanych istotnych ryzyk i słabości kontroli zarządczej, inne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku poprzednim, które kierownik komórki audytu wewnętrznego albo audytor usługodawcy ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki. Wzory tych dokumentów powinny zostać uzgodnione przez audytora wewnętrznego z kierownikiem jednostki uwzględniając fakt, że sporządzone plany i sprawozdania stanowią informację publiczną, udostępnioną na wniosek.
Ministerstwo Finansów przypomina też, że nie ma już obowiązku przedstawiania planów audytu i sprawozdań z ich wykonania Ministrowi Finansów. Powyższe dokumenty, zgodnie z art. 296 ustawy o finansach publicznych, od 1 stycznia 2010 roku należy przesyłać tylko wówczas, jeżeli zostanie złożony wniosek Ministra Finansów o ich udostępnienie. W przypadku jednostek w działach administracji rządowej należy pamiętać o przekazaniu kopii planów audytu i sprawozdań z ich wykonania do komórki audytu wewnętrznego utworzonej w ministerstwie właściwym dla tego działu (jednostki samorządu terytorialnego nie są jednostkami w działach administracji rządowej).
(Dz. U. Nr 21, poz. 108)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mofnet.gov.pl, stan z dnia 29 grudnia 2010 r.