Projektowane rozporządzenie stanowi bowiem wykonanie delegacji zawartej w art. 37b ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.), w kształcie nadanym przez art. 24 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.).
Zmiany art. 37a ust. 1 i art. 37a ust. 2a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wprowadzone przez art. 24 pkt 5 ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, umożliwiają tworzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw komorniczych oraz prowadzenie urządzeń ewidencyjnych wyłącznie z wykorzystaniem technik informatycznych, co dotychczas nie było możliwe.
W rozdziale 1 projektu rozporządzenia określono kategorie spraw i zamkniętych urządzeń ewidencyjnych oraz wskazano na sposób postępowania z nimi w zależności od nadanej kategorii.
W rozdziale 2 określono właściwe okresy przechowywania akt spraw i zamkniętych urządzeń ewidencyjnych, mając na uwadze odpowiednią kategorię tj. A lub B.
W rozdziale 3 określono szczegółowe warunki i tryb przechowywania i przekazywania archiwom państwowym oraz warunki i tryb niszczenia akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.
Rozdział 4 zawiera natomiast niezbędne przepisy końcowe. W szczególności założono, że sprawy i urządzenia ewidencyjne już przekazane Krajowej Radzie Komorniczej będą podlegać zasadom wskazanym w przedmiotowym rozporządzeniu. Powyższe rozwiązanie ma zapobiec powstaniu chaosu w zakresie archiwizacji dokumentów wytwarzanych przez kancelarie komornicze i przyczyni się do ujednolicenia zasad archiwizacji.
Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 22 lipca 2011 r.