Adwokaci chcący być kuratorami będą musieli wykazywać własną niekaralność

Ubiegający się o wpis na listę kandydatów na kuratorów adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci i osoby posiadające licencję syndyka m.in. zobligowani będą do wykazania niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, niefigurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych oraz braku ich odwołania prawomocnym postanowieniem sądu z funkcji syndyka lub kuratora z powodu nienależytego pełnienia obowiązków.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano przygotowany przez Ministra Sprawiedliwości projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów (Dz. U. Nr 117, poz. 1241).

Ponadto, zgodnie ze zmianami proponowanymi w projekcie nowelizacji, ubiegający się o wpis na listę kandydatów na kuratorów adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci i osoby posiadające licencję syndyka będą zwolnieni od obowiązku wykazywania odpowiedniego wyższego wykształcenia, ponieważ w ich przypadku spełnienie warunku posiadania wyższego wykształcenia wynika już z samego faktu dopuszczenia do wykonywania zawodu.

Konieczność zmian wynika z faktu, iż dotychczasowe rozwiązanie rodzi wątpliwości w praktyce, zwłaszcza że skazanie za przestępstwo lub wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych nie muszą automatycznie prowadzić do pozbawienia prawa do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, biegłego rewidenta lub syndyka. Może bowiem dochodzić do sytuacji, w których postępowania dyscyplinarne, związane z popełnieniem czynu skutkującego skazaniem lub zakazem, są prowadzone i kończą się dopiero po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądowego.

W projekcie zaproponowano również, aby wśród danych osobowych ujawnianych na listach kandydatów na kuratorów znajdował się adres do korespondencji wraz z numerem telefonu kandydata, natomiast nie ma być ujawnione – tak jak jest obecnie – miejsce zamieszkania, ze względu na ochronę prywatności kandydata.

Pozostałe zmiany dookreślają przesłanki wpisania osoby na listę kandydatów na kuratorów i mają główne na celu charakter porządkowy zmierzając do zapewnienia spójności z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.).

Krzysztof Paczoska

Data publikacji: 18 grudnia 2012 r.