Senatorowie rozpatrzą m.in. ustawę powodziową, która ma zastąpić przepisy przyjmowane do tej pory okazjonalnie w razie wystąpienia konkretnych zdarzeń i wprowadzić nowe, bardziej uniwersalne rozwiązania. Zgodnie z nowymi przepisami, rząd będzie wydawał rozporządzenie z listą gmin i miejscowości dotkniętych powodzią lub innymi klęskami. W tych miejscach w okresie do 12 miesięcy od wydania rozporządzenia będą obowiązywały przepisy dotyczące usuwania ich skutków.
Rozporządzenie będzie wydawane w przypadku powodzi o dużych rozmiarach, gdy środki użyte przez terenową administrację rządową i samorząd terytorialny okażą się niewystarczające. W roku, w którym wystąpi powódź, minister finansów będzie mógł utworzyć rezerwę celową, przeznaczoną na sfinansowanie usuwania skutków powodzi. Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej na naprawę szkód nie będzie mogła przekroczyć wartości tych szkód.
Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej, która ma wprowadzić do krajowego porządku prawnego unijną dyrektywę ws. ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Chodzi w niej o inne przeznaczenie informacji z organów publicznych niż to, dla którego dokumenty zostały pierwotnie wyprodukowane.
Termin implementacji dyrektywy UE minął w lutym 2005 r. Polska jest jedynym krajem Unii, który jeszcze nie dostosował swoich przepisów. Do nadrobienia zaległości Komisja Europejska wzywała nas już w 2008 r. MSWiA uzasadnia opóźnienie szerokimi konsultacjami z organizacjami pozarządowymi. Projekt nowelizacji trafił do Sejmu 13 lipca 2011 r. Rząd określił go jako pilny, bowiem przed Trybunałem Sprawiedliwości UE toczy się postępowanie przeciwko Polsce spowodowane niewdrożeniem dyrektywy.
Senatorowie będą także debatować nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, która zwiększa kary za znęcanie się nad zwierzęciem. Projekt zakazuje stałego trzymania psów na łańcuchach, odstrzeliwania błąkających się zwierząt domowych i przycinania psom ogonów i uszu.
W porządku obrad jest projekt nowelizacji ustawy o stanie wojennym i kompetencjach naczelnego dowódcy sił zbrojnych, przygotowany w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Zakłada on m.in. możliwość wprowadzenia stanu wojennego, wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej w razie zagrożenia w cyberprzestrzeni.
Inny punkt posiedzenia to nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów. Zobowiązuje ona gminy do zapewniania pomieszczeń tymczasowych dla osób, które po eksmisji nie mają prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego.
Senat zajmie się też ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Jeden z zapisów tzw. ustawy deregulacyjnej bis, przyjętej 19 sierpnia przez Sejm, przewiduje wykorzystanie przez pracownika zaległego urlopu do 30 września, zamiast do końca pierwszego kwartału następnego roku.
Pod obrady trafi też nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Jej celem jest m.in. ułatwienie wchodzenia na polski rynek nowych podmiotów chcących zajmować się obrotem gazem ziemnym z zagranicą i przywozem gazu ziemnego.
Rozpatrzona zostanie również nowela ustawy o rencie socjalnej. Zakłada ona, że osoby pobierające rentę socjalną będą mogły zarobić bez utraty świadczenia do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dotychczas przepisy ustalały ten próg na poziomie 30 proc. średniej płacy.
Senatorowie zajmą się też ustawą ustanawiającą 10 mln euro dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau z przeznaczeniem na konserwację byłego obozu zagłady. Wysłuchają także informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2010 r.(PAP)