Zmiany w postępowaniu kwalifikacyjnym biegłych rewidentów
Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany zmniejszające obciążenia dla osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień biegłego rewidenta.

W Dzienniku Urzędowym z dnia 22 lutego 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 251). Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

- wprowadzenie do kwestionariusza osobowego adresu do korespondencji oraz zmniejszenie liczby składanych fotografii,

- rozszerzenie katalogu materiałów (publikacji), z których kandydat może korzystać w trakcie egzaminów, o uchwały, postanowienia i wskazówki Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,

- umożliwienie kandydatowi, który nie przystąpił do egzaminu pisemnego (a nie tylko egzaminu pisemnego w terminie podstawowym) z przyczyn losowych, zaliczenie opłaty egzaminacyjnej na poczet egzaminu przeprowadzanego w terminie późniejszym,

- doprecyzowanie rodzaju dokumentów, które kandydat na biegłego rewidenta powinien dołączyć przy składaniu wniosku stwierdzającego odbycie aplikacji,

- wprowadzenie zaświadczenia wydawanego przez Komisję Egzaminacyjną kandydatowi na biegłego rewidenta, który zaliczył egzamin dyplomowy, o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego,

- zastąpienie papierowych indeksów i numerów indeksów ewidencją prowadzoną w formie elektronicznej lub papierowej.

Zmienione przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Opracowanie: Magdalena Stankiewicz