Od wtorku nowe przepisy ws. umorzenia zaległych składek
 We wtorek, 15 stycznia 2013 r., wchodzi w życie ustawa umarzająca długi przedsiębiorców z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Umorzeniu podlegać będą zaległości z okresu dziesięciu lat.

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. poz. 1551) umarza długi z tytułu nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne, odsetek za zwłokę oraz pozostałych, powstałych w ten sposób kosztów - w tym kosztów egzekucyjnych. Umorzenie będzie mógł uzyskać każdy, kto w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłacił należnych z tego tytułu składek.

Ustawa uzależnia umorzenie od złożenia wniosku w terminie 12 miesięcy (od wejścia w życie ustawy) oraz uregulowania wszystkich pozostałych, niepodlegających umorzeniu składek, odsetek za zwłokę i pozostałych powstałych kosztów w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia. Według nowych przepisów okres, w którym przedsiębiorca nie opłacał składek podlegających umorzeniu, nie będzie uwzględniony przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych.

Umorzenie kwalifikowane będzie jako pomoc publiczna. Celem ustawy jest poprawa sytuacji małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają problem z uregulowaniem należności. Zdaniem wnioskodawców - posłów PO - złagodzi to skutki kryzysu i pozwoli przedsiębiorcom na odzyskanie płynności finansowej.

Monika Sewastianowicz