Celem nowelizacji rozporządzenia jest wyłącznie zmiana wysokości opłat od wniosków koncentracyjnych. Potrzeba nowelizacji obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. z 2015 r. poz. 80) wynika z konieczności dostosowania stawek opłaty od wniosków koncentracyjnych do kosztów ponoszonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów związanych z rozpatrywaniem takich spraw - przekonują autorzy wprowadzanych zmian.

Zmiana polega na podwyższeniu opłaty od wniosków zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców z obecnych 5 tys. zł do 15 tys. zł. Opłata ta funkcjonowała na niezmienionym poziomie od 2007 r.
Autorzy projektu rozporządzenia wskazywali, że na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska stosuje dość niskie stawki i to nawet w porównaniu do najbliższych sąsiadów. Przykładowo opłata za rozpatrzenie wniosku w sprawie koncentracji w Czechach wynosi 100 tys. koron, tj. około 3,7 tys. euro, na Słowacji 5 tys. euro, a na Węgrzech 12,8 tys. euro w fazie I i 38 tys. euro w fazie II.

Ponad 95% zgłaszanych koncentracji w ciągu roku w Polsce to koncentracje obsługiwane przez kancelarie prawnicze. W większości są to renomowane kancelarie, w których koszt obsługi prawnej koncentracji w zakresie jej zgłoszenia Prezesowi UOKiK mieści się w granicach od ok. 20 tys. zł do ponad 100 tys. zł - wskazywali autorzy projektu rozporządzenia.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2013) znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe.