Są kolejne nowelizacje tarczy antykryzysowej>>

Nauczycielskie urlopy pod kontrolą ministra

Już pierwsza ustawa o zwalczaniu COVID-19 dała ministrowi edukacji możliwość zmieniania przepisów ustawowych. Minister może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów tej ustawy, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Chodzi o regulacje w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego i organizacji pracy tych jednostek, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłową realizację celów i zadań tych jednostek.

Czytaj w LEX: Dokumentowanie pracy zdalnej nauczycieli - wzory dokumentów >

Gdyby Sejm uchwalił zaproponowane przez rząd zmiany, to doszłyby do tego katalogu również kwestie dotyczące: awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli, w zakresie,w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania nowego roku szkolnego.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia w okresie ruchu kadrowego - poradnik na przykładach >

 

Rozporządzeniem minister mógłby zmienić przepisy tak, by zabezpieczyć przeprowadzenie egzaminów - co miałoby zapewne zapobiec brakom kadrowym, bo część nauczycieli bez większego entuzjazmu podchodzi do pomysłu, by zasiadać w zespołach egzaminacyjnych i sprawdzać prace ósmoklasistów i maturzystów.

Czytaj w LEX: Przedłużanie kadencji dyrektora szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół - poradnik na przykładach >

 

Zmienianie ustaw rozporządzeniem niekonstytucyjne

Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, uważa, że takie uprawnienia ministra związane z przepisami Karty Nauczyciela miały umożliwić realizację pomysłów na otwarcie przedszkoli w czasie wakacji, który to pomysł zgłaszany jest jako jeden z etapów odmrażania gospodarki. Przepisy umożliwiłyby zawieszanie urlopów nauczycieli przedszkolnych w czasie wakacji, a tym samym zapewnią ciągłość pracy tym placówkom. - Trudno mi natomiast stwierdzić, jaki jest cel nadania ministrowi uprawnień do zawieszania przepisów o awansie, zapewne ma to uzasadnienie fiskalne, być może chodzi o jakieś oszczędności - mówił prezes ZNP.

Czytaj w LEX: Finansowanie zadań oświatowych w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa >

Przepisy, które pozwalają na zawieszanie ustaw rozporządzeniem, krytykuje Rzecznik Praw Obywatelskich, uważając je za niekonstytucyjne. Wskazuje,  że delegacja ustawowa niezgodna jest z ustawą zasadniczą, która zakazuje tworzenia upoważnień blankietowych. Zdaniem RPO ustawy pozostawiają zbyt szeroki margines swobody regulacyjnej i tworzą ryzyko, że treść rozporządzenia nie będzie zachowywała niezbędnego związku.

Czytaj w LEX: Monitorowanie postępów ucznia podczas pracy zdalnej oraz warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów w okresie zawieszenia zajęć >