To realizacja jednej z obietnic wyborczych - ma służyć ograniczeniu działalności organizacji zewnętrznych w szkołach. Wprowadzenie takich rozwiązań postulowała Konfederacja i "Ordo Iuris".

 

Ordo Iuris: Zadośćuczynienie za edukację seksualną bez zgody rodziców>>

Projekt na kolejnym posiedzeniu

Projektem miały zająć się w tym tygodniu Sejmowe komisje, na razie jednak do tego nie dojdzie. Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył wniosek o zmianę terminu procedowania projektu, zwracając uwagę na błędy formalne - brak trzydziestodniowego czasu na opiniowanie projektu. ZNP zwrócił uwagę, że zgodnie z prawem związki zawodowe mają 30 dni na zaopiniowanie prezydenckiego projektu tzw. ustawy weryfikacyjnej, która może uderzyć w organizacje pozarządowe działające w szkołach.

 

Nowe zasady udzielania zgód

Ustawa ma dodać przepis, zgodnie z którym stowarzyszenie lub inna organizacja, zamierzające podjąć działalność w szkole lub placówce, zostaną zobligowane do bezpłatnego przekazania dyrektorowi tej szkoły lub placówki prospektu informacji wychowawczej. W terminie 14 dni od dnia otrzymania prospektu, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przekazania go rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły lub placówki w celu uzyskania ich zgody bądź sprzeciwu co do podjęcia przez dane stowarzyszenie lub inną organizację działalności w szkole lub placówce oświatowej.

 

 


 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania prospektu informacji wychowawczej każdy z rodziców będzie mógł wyrazić swą aprobatę bądź jej brak co do podjęcia działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację.  Niewyrażenie zgody lub jej braku w terminie będzie poczytane za zgodę - organizacja będzie mogła działać w szkole tylko, gdy zgodzi się na to większość rodziców.

 

 

Problem ze zgodą

- Nie jest jasne czy w przypadku obojga rodziców wystarczy zgoda jednego z nich, a nawet jeżeli, nie jest jasne co w przypadku gdy zdanie rodziców danego dziecka będzie rozbieżne. Pojawiają się także wątpliwości, jak będzie wyglądała sytuacja z uczniami pełnoletnimi. Osoby te nie podlegają już władzy rodzicielskiej. Zatem należałoby dodać zapis, że ilekroć w art. 86 jest mowa o rodzicach,rozumie się przez to również uczniów i wychowanków posiadających pełną zdolność do czynności prawnych - zauważa Związek Powiatów Polskich.

 

 


 

- Każde z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska może podejmować w sprawach dziecka samodzielne decyzje, chyba że co innego wynika np. z porozumienia wychowawczego - mówi adw. Joanna Parafianowicz - Jeżeli drugi rodzić się sprzeciwia, może złożyć do sądu wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka - dodaje. Pozwala na to art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Cykliczna współpraca praktycznie niemożliwa

Zajęcia prowadzone przez organizacje nie będą mogły wykraczać poza przedstawiony konspekt, jak podkreślają samorządowcy mocno utrudni to życie małym organizacjom oraz tym, które współpracują ze szkołami cyklicznie, bo na każde zajęcia będą musiały przedstawiać nowy konspekt.

 

- W ocenie Związku Powiatów Polskich, projekt w proponowanym kształcie może zniechęcić organizacje pozarządowe, zwłaszcza małe lokalne stowarzyszenia nie  mające  rozbudowanego  zaplecza  organizacyjnego,  do  podejmowania współpracy ze szkołami. Z drugiej strony, w przypadku dużej liczby organizacji zainteresowanych współpracą ze szkołą,zastosowanie procedury będzie rodziło koszty po stronie szkół - tłumaczą samorządowcy.