Jak wskazuje resort w uzasadnieniu stan epidemii wywarł wpływ na funkcjonowanie podmiotów prowadzących kształcenie na studiach i studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Stałe zatrudnienie nauczyciela uzależnione od oceny pracy>>

Sprawdź też: Kalendarz zadań dyrektora - Lipiec 2022 >>>

Zdalne nauczanie i wsparcie uchodźców zaliczy praktyki

Środowisko akademickie zgłaszało postulaty uelastycznienia wymagań dotyczących odbywania i zaliczania w bieżącym roku akademickim zajęć kształtujących umiejętności praktyczne również w kontekście zaistnienia szczególnych okoliczności związanych z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i napływem obywateli tego państwa do Polski oraz związaną z tym potrzebą udzielania wsparcia podmiotom zapewniającym pomoc tym osobom. W tym zakresie zachodzi potrzeba umożliwienia zaliczenia studentom na poczet zajęć kształtujących umiejętności praktyczne czynności wykonywanych przez nich na rzecz podmiotów zapewniających pomoc obywatelom Ukrainy.

Czytaj też: Podległość służbowa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych >>>

 

Obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne nakładane na przedszkola, szkoły i placówki systemu oświaty oraz przejście części z tych jednostek na pracę w systemie zdalnym lub hybrydowym spowodowały znaczne utrudnienia w realizacji przez studentów i uczestników studiów podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 praktyk zawodowych w dotychczasowej formie, określonej w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Z uwagi na powyższe środowisko akademickie wskazało na potrzebę umożliwienia studentom i uczestnikom studiów podyplomowych realizacji praktyk zawodowych również w innych formach, m.in. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj też: Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom >>>

Czytaj: Pierwsze wypłaty świadczenia "Dobry Start" już od poniedziałku>>

Jednocześnie proponuje się dodanie w nowelizowanym rozporządzeniu, zgodnie z którym liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć lub grupy zajęć prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie będzie wliczana do liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia na odległość.

WZORY DOKUMENTÓW:

Jednolite studia na logopedii

Projektowane rozporządzenie ma również na celu dostosowanie nowelizowanego rozporządzenia do zmian w sposobie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wynikających z procedowanej równolegle nowelizacji rozporządzenia w sprawie studiów, obejmujących swoim zakresem m.in. dodanie do katalogu kierunków studiów, które mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie, kierunku logopedia oraz kierunków studiów, na których jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.