Resort edukcji kończy pracę nad zmianami dotyczącymi doradztwa metodycznego. Celem nowelizacji jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli.  Jak wyjaśnia wiceminister edukacji Mariusz Kopeć, według resortu edukacji najlepszym sposobem będzie powierzenie zadań w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli.


Nauczyciel specjalista jednak na "śmieciówce"?>>
 

Więcej zadań, ale na dodatkową umowę

Od 1 stycznia 2019 r. zadania doradcy metodycznego będą powierzane przez kuratora oświaty w porozumieniu z dyrektorem publicznej placówki doskonalenia nauczycieli i dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Zadania doradcy metodycznego nauczyciel będzie wykonywał na podstawie dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli.

Kurator Oświaty będzie powierzał nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczycieli jest zatrudniony. Mając na uwadze fakt, że zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia jedną z form realizacji zadań doradcy metodycznych jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych, porozumienie to będzie równoznaczne ze zgodą dyrektora na prowadzenie przez nauczyciela lekcji pokazowych.

 

Koszty obniżenia pensum z budżetu województwa

Resort edukacji pracuje również nad przepisami umożliwiającymi wsparcie doradztwa metodycznego ze środków wyodrębnianych w budżetach wojewodów. Pokryje to m.in. koszt obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone.

 

Kiedy dyrektor powinien wprowadzić regulamin oceniania nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami?>>