Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła zakaz podpisywania z nauczycielami umów cywilnoprawnych, co jednak - jak alarmowała część placówek - spowodowało problemy z zatrudnianiem specjalistów. Zwłaszcza w niepublicznych poradniach, których nie stać na pokrycie kosztów zatrudnienia wszystkich pedagogów na umowę o pracę.

 

 


 

Zakaz w Karcie Nauczyciela

Do Karty Nauczyciela dodano art. 10a, który zakazuje zatrudniania nauczycieli na "śmieciówki".  O taką zmianę od dawna zabiegały związki zawodowe nauczycieli, które zwracały uwagę, że niesamorządowe placówki zbyt często stosowały takie praktyki. Na problem z nowym przepisem zwracały uwagę organy prowadzące szkoły, podkreślając, że za zmianą nie szło dodatkowe finansowanie.

 

Ale nowela niekoniecznie uszczęśliwiła też pedagogów, zwłaszcza tych, którzy pracują w kilku placówkach. Na wadliwość nowej regulacji zwracały uwagę niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - część z nich zapowiadała, że dodatkowymi kosztami zatrudniania specjalistów obciąży rodziców uczniów.

 

Takich problemów nie dostrzega Ministerstwo Edukacji Narodowej, minister edukacji podczas konferencji poświęconej nowemu rokowi szkolnemu pozytywnie oceniła wprowadzone zmiany. Podkreśliła także, że nie wykluczają one zatrudniania niektórych specjalistów na zlecenie - np. fizjoterapeuty.
 

Komentarz do art. 10a Karty Nauczyciela>>

 

Umowa cywilnoprawna dla specjalisty

Do Sejmu trafił projekt, którego autorzy - posłowie Nowoczesnej i PSL - chcą, by nauczyciele specjaliści zostali wyłączeni spod zakazu. W uzasadnieniu do projektu wnioskodawcy podkreślają, że specjaliści prowadzą niewiele zajęć w danej placówce. Dobierani  do  potrzeb  dziecka  objętego  terapią  oraz  posiadającego  indywidualne  zalecenia programu terapii i nie wiążą się z jednym podmiotem. Jak podkreślają posłowie, nauczyciele ci pracują w kilku poradniach jednocześnie.

 

Jeżeli zmiana weszłaby w życie, zatrudnienie na umowę o pracę, dotyczyłoby nauczycieli specjalistów lub terapeutów, w szczególności pedagogów, logopedów, psychologów oraz pracowników pedagogicznych realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie
kształcenia specjalnego, a także w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.


.Zakaz zatrudniania nauczycieli na "śmieciówkach" ochroną pozorną?>>