Burmistrz odwołał ze stanowiska dyrektora szkoły, w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. W uzasadnieniu jako przesłanki szczególnie uzasadnione, przemawiające za odwołaniem dyrektora, uznał braku zdecydowanej reakcji na pozostawienie przez nauczyciela uczniów bez opieki, bezprawne opuszczenie stanowiska pracy oraz utratę zaufania organu prowadzącego.
Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność zarządzenia. W uzasadnieniu organ nadzoru stwierdził, że powody odwołania dyrektora w trybie natychmiastowym, w trakcie trwania roku szkolnego, wymienione w uzasadnieniu do zarządzenia, nie były przypadkami szczególnie uzasadnionymi, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Gmina zaskarżyła to rozstrzygnięcie do sądu. WSA podkreślił, że to od decyzji dyrektora zależy ocena zachowania nauczyciela, uznanie jego zawinienia i wyciągnięcie, ewentualnych konsekwencji. W sprawie dyrektor szkoły nie pozostała bierna wobec pozostawienie przez nauczyciela uczniów bez opieki oraz bezprawnego opuszczenia przez niego stanowiska pracy, gdyż zażądała wyjaśnień od nauczyciela i w konsekwencji udzieliła mu ustnego upomnienia. Więcej>>