Którego dnia należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla podratowania zdrowia?
Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 31 października 2015 r., natomiast od 1 sierpnia 2015 r. przebywa na urlopie dla podratowania zdrowia. Urlop będzie trwał do 31 lipca 2016 r.
Czy wypłaty należy dokonać w trakcie przebywania nauczyciela na urlopie, czy po jego powrocie do pracy?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1) za 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2) za 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3) za 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
4) za 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5) za 40 lat pracy – 250% wynagrodzenia miesięcznego.
Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia.

Nagrodę jubileuszową czasem trzeba zapłacić wcześniej>>

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania, nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Jednak jako świadczenie jednorazowe jest ona wypłacana w ostatnim dniu miesiąca, w którym pracownik nabył do niej prawo, a jeśli dzień ten przypada w dniu wolnym od pracy - w dniu poprzedzającym.
Zgodnie z art. 73 ust. 5 KN, nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54. Przepis nie pozbawia więc nauczycieli świadczeń ze stosunku pracy, a ogranicza jedynie zakres składników wynagrodzenia, które w czasie urlopu dla poratowania zdrowia składa się wyłącznie z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat. Zatem nagroda jubileuszowa jako składnik wynagrodzenia może zostać mu wypłacona dopiero po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia.

Nagroda jubileuszowa bez powtórki>>