Odpowiedź pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>

Pracownik w listopadzie 2012 r. otrzymał nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. W marcu 2013 r. dostarczył dokumenty poświadczające jego pracę na gospodarstwie rolnym i tym samym wystąpił o zaliczenie mu 5 lat pracy na tym gospodarstwie i ponownie domaga się nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy.
Czy konieczne jest wypłacenie ponownie takiej nagrody i jak wybrnąć z tej sytuacji zgodnie z przepisami?

Pracownik niepedagogiczny szkoły to pracownik samorządowy uprawniony do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) - dalej u.p.s. Zgodnie z art. 38 ust. 2 u.p.s. nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi samorządowemu po upływie odpowiednio 20, 25, 30, 35, 40, 45 lat pracy. Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze ( art. 38 ust. 5 u.p.s. ). W myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Nagrodę wypłaca się pracownikowi niezwłocznie po nabyciu przez pracownika do niej prawa.
J
eśli pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody wyższego stopnia lub nabędzie do niej prawo w ciągu 12 miesięcy i ma okres zatrudnienia wyższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, to nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – wypłacana jest sama różnica pomiędzy obiema kwotami.

Polecamy: Czy nagroda jubileuszowa jest podstawą naliczenia składki na ubezpieczenia społeczne?