Funkcja kreatywna kontroli – z perspektywy zewnętrznego obserwatora – jest jej funkcją podstawową. Wyniki kontroli, w szczególności zakończone stwierdzeniem nieprawidłowości, są inspiracją do pytań:
–    Dlaczego dotychczasowe procedury się nie sprawdzają?
–    Jakie jest prawdziwe źródło uchybień?
–    Które rozwiązania są skuteczne?
–    Kto może udzielić wsparcia?
Już samo ich sformułowanie jest pierwszym krokiem do projakościowych zmian w szkole. Następnie, we współpracy z kompetentnym zespołem pracowników, należy dokonać analizy protokołu kontroli, a w szczególności przekazanych uwag, wniosków i zaleceń. W dalszej kolejności warto odpowiedzieć na zadane pytania.

Dyrektor może złożyć zastrzeżenia w protokole kontroli>>

Często wymaga to pogłębionej analizy przepisów prawa i dokumentacji szkolnej, wykonania badań diagnostycznych (np. zebrania opinii społeczności szkolnej, analizy danych statystycznych, przeprowadzenia kontroli wewnętrznej), wdrożenia pilotażowo alternatywnych rozwiązań, zwrócenia się do instytucji zewnętrznych o pomoc.

News imagePełna treść artykułu "Z korzyścią dla szkoły" w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 1/2015>>