Z przeprowadzonych w szkole czynności kontrolnych wizytator obligatoryjnie sporządza protokół. Dyrektor zostaje zapoznany z ostatecznymi wynikami kontroli podczas składania pod nim podpisu. Obowiązkiem kontrolującego jest sporządzenie protokołu kontroli w terminie trzech dni roboczych od dnia zakończenia czynności w ramach kontroli planowej w szkole lub placówce. Prawidłowo sporządzony protokół kontroli musi zawierać:
– nazwę placówki oświatowej, jej siedzibę oraz imię i nazwisko dyrektora,
– nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór pedagogiczny, imię i nazwisko kontrolującego oraz datę wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
– terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbywała się kontrola,
- tematykę kontroli,
– opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości,
– zalecenia wraz z terminami ich realizacji,
– wnioski i uwagi, wynikające z przeprowadzonych czynności,
– pouczenie o prawie zgłoszenia przez dyrektora placówki oświatowej zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli,

Rząd przyjął nowe zasady egzaminowania i ograniczenia w Karcie Nauczyciela>>


– parafy kontrolującego i dyrektora placówki na każdej stronie protokołu,
– podpisy kontrolującego i dyrektora placówki oraz miejsce i datę podpisania protokołu.
Dyrektor szkoły za poświadczeniem odbioru otrzymuje jeden egzemplarz protokołu, drugi egzemplarz kontrolujący włącza do akt kontroli.
Ważnym uprawnieniem dyrektora szkoły jest możliwość złożenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia składa się w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu kontroli i mogą dotyczyć nie tylko sformułowanych uwag, wniosków i wydanych zaleceń, ale także innych zapisów w protokole, które w opinii dyrektora nie są zgodne ze stanem faktycznym.
W związku ze złożonymi zastrzeżeniami organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne mające na celu stwierdzenie zasadności zastrzeżeń.

Wizytator sprawdzi lekcję bez uprzedzenia>>


Po powtórnej analizie akt kontroli oraz ustaleń zawartych w protokole w kontekście wniesionych zastrzeżeń organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
- dokonuje zmian w protokole kontroli i przekazuje go dyrektorowi placówki oświatowej w przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń,
- sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi placówki oświatowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń w przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń.

Nowe ramówki i zasady egzaminowania - w 2015 r. kolejne zmiany w prawie oświatowym>>

News imagePełna treść artykułu "Zasady kontroli planowej" w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 1/2015>>