Egzaminy i klasyfikowanie uczniów ureguluje ustawa
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12) orzekł, że zasady klasyfikowania, oceniania uczniów oraz warunki przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów powinny być określone w akcie rangi ustawowej, nie zaś - jak dotychczas - w rozporządzeniu ministra edukacji. Na zmianę przepisów MEN ma czas do 9 kwietnia 2015 r., dlatego projekt w tej sprawie został już przekazany do konsultacji społecznych.
Projekt zakłada dodanie do ustawy o systemie oświaty rozdziałów: 3a i 3b. Pierwszy określi ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, przede wszystkim zaś: co podlega ocenie w szkole, cel oceniania, sposób uzasadniania oceny przez nauczycieli oraz zasady sporządzania klasyfikacji.

MEN poprawi ustawę o systemie oświaty>>

Nadzór pedagogiczny będzie skuteczniejszy
Po zmianach organy nadzoru pedagogicznego mają lepiej i w sposób obiektywny oceniać pracę placówek. Wizytatorzy nie będą już musieli uprzedzać dyrektora szkoły o tym, że chcą sprawdzić, jak wyglądają zajęcia w danej placówce. Skorzystają z tego uprawnienia w trakcie ewaluacji zewnętrznych oraz kontroli doraźnych w szkołach i placówkach.

O pierwotnej wersji projektu: Wizytator sprawdzi lekcję bez uprzedzenia>>

Mniej pedagogów objętych Kartą Nauczyciela
MEN przeniósł do noweli ustawy o systemie oświaty zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli, prowadzących zajęcia finansowane ze środków unijnych. Do Karty Nauczyciela zostanie dodany art. 35a, który umożliwi nauczycielowi prowadzenie zajęć finansowanych przez UE w ramach stosunku pracy - bez dodatkowej umowy.

Zajęcia finansowane przez UE będą płatne jak godziny ponadwymiarowe>>

Od 2015 r. tylko część przepisów Karty Nauczyciela będzie stosowana do pedagogów zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, których nie prowadzą jednostki samorządu terytorialnego. Zakres stosowanych do ww. pedagogów regulacji Karty Nauczyciela będzie analogiczny do stosowanego wobec pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wciąż obowiązywać będą zatem te same przepisy, dotyczące: uzyskiwania stopni awansu zawodowego, wynagrodzenia zasadniczego, nagrody jubileuszowej i nagród ministra.

W 2015 r. mniej nauczycieli z prawem do urlopu dla poratowania zdrowia>>

 

Karta Nauczyciela. Komentarz Polecamy: Komentarz do Karty Nauczyciela>>