Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12) orzekł, że zasady klasyfikowania, oceniania uczniów oraz warunki przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów powinny być określone w akcie rangi ustawowej, nie zaś - jak dotychczas - w rozporządzeniu ministra edukacji. Na zmianę przepisów MEN ma czas do 9 kwietnia 2015 r., dlatego projekt w tej sprawie został już przekazany do konsultacji społecznych.

Dwa nowe rozdziały w ustawie o systemie oświaty
Projekt zakłada dodanie do ustawy o systemie oświaty rozdziałów: 3a i 3b. Pierwszy określi ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, przede wszystkim zaś: co podlega ocenie w szkole, cel oceniania, sposób uzasadniania oceny przez nauczycieli oraz zasady sporządzania klasyfikacji.
Nowela nie wprowadzi zasadniczych zmian w tej materii - powieli przepisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562).
Podobnie będzie z drugim z dodanych do ustawy rozdziałów. Ureguluje zasady przeprowadzania sprawdzianu oraz egzaminów zewnętrznych, m.in.: cel ich przeprowadzania, formę, zasady zwalniania uczniów oraz obowiązki szkół związane z organizacją egzaminów. Sama formuła nie ulegnie zmianie - w przypadku egzaminu gimnazjalnego obowiązywać będą zasady z roku szkolnego 2011/2012, w przypadku pozostałych zasady przewidziane na rok szkolny 2014/2015.

Równe szanse na studia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych
Ustawa doprecyzuje przepisy dotyczące zdawania egzaminu maturalnego. Od roku szkolnego 2015/2016 absolwent, który uzyskał już świadectwo dojrzałości, będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów.

Polecamy: Co nas czeka we wrześniu? - zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015 @page_break@

Wyrówna to jego szanse przy rekrutacji na studia. Aby było to możliwe, nowela zmieni również ustawę o szkolnictwie wyższym, wprowadzając zapis, że zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego będzie stanowiło podstawę do udziału w rekrutacji na studia wyższe.

Nadzór pedagogiczny na nowych zasadach
Resort edukacji planuje również nowelizację przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego. Ma być on bardziej nastawiony na ocenę jakości szkół. Ustawa określi nowe wymagania stawiane szkołom i placówkom, wskaże również pożądany kierunek ich  pracy i rozwoju. MEN chce, by szkoły bardziej angażowały się w wykorzystanie wyników nadzoru. Ma temu służyć zwiększenie kompetencji rady pedagogicznej, która będzie ustalała sposób wykorzystania wyników. Nowe uprawnienia zyskają także rada rodziców i samorząd uczniowski, które będą opiniować projekty wykorzystania wyników nadzoru.

Nowe kompetencje zyskają także nauczyciele wykonujący zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego. Nie będą musieli uprzedzać dyrektora o planowanej wizytacji. Będą także określać termin, w jakim dyrektor ma usunąć zauważone podczas kontroli uchybienia oraz wystąpić z wnioskiem o jego odwołanie, jeżeli się z tego nie wywiąże.

Więcej dzieci w jednym oddziale przedszkolnym
Ustawa ułatwi tworzenie oddziałów przedszkolnych, pozwalając na tworzenie większych grup niż składające się z 25 osób. Nowela doprecyzuje przepisy tak, że 25 dzieci będzie mogło przypadać na jednego pedagoga. Oznacza to, że jeżeli opiekę nad grupą obejmie dwóch nauczycieli lub nauczyciel oraz asystent nauczyciela, grupy będą mogły być większe. Pełna treść projektu>>

Zobacz: Co nas czeka we wrześniu? - zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015

Ustawa o systemie oświaty. KomentarzPolecamy: "Ustawa o systemie oświaty. Komentarz">>