Inne zadania - inne uprawnienia
Resort edukacji chce wprowadzić kolejne ograniczenia w stosowaniu Karty Nauczyciela. Od 2015 r. tylko część jej przepisów będzie stosowana do pedagogów zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, których nie prowadzą jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi tu o: publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzone przez ministra edukacji (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji Ustawicznej i Zawodowej w Warszawie oraz Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie) oraz placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone ministrów kultury i rolnictwa.
Zadania statutowe tych podmiotów są inne niż zadania placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, dlatego nie ma powodu, by wszystkie przepisy Karty Nauczyciela były stosowane do zatrudnianych w nich pedagogów - podkreśla resort w uzasadnieniu do noweli, która ma wprowadzić nowe rozwiązania. MEN tłumaczy, że zadania ww. placówek mogą równie dobrze realizować nauczyciele-konsultanci oraz specjaliści, którzy nie są nauczycielami.

Kolejni nauczyciele wyłączeni spod przepisów Karty>>

Awans zawodowy i nagroda jubileuszowa bez zmian
Zakres stosowanych do ww. pedagogów regulacji Karty Nauczyciela będzie analogiczny do stosowanego wobec pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wciąż obowiązywać będą zatem te same przepisy, dotyczące: uzyskiwania stopni awansu zawodowego, wynagrodzenia zasadniczego, nagrody jubileuszowej i nagród ministra. Nauczyciele wciąż będą mieli także te same uprawnienia do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych.
Wyłączone zostaną natomiast m.in. regulacje dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 Karty Nauczyciela). 

Awans zawodowy nauczyciela w pytaniach i odpowiedziach>>

Wypowiedzenia zmieniające do końca stycznia 2015 r.
Projekt noweli zakłada, że nauczyciele zatrudnieni w ww. placówkach prowadzonych przez ministrów do 31 stycznia 2015 r. dostaną wypowiedzenia zmieniające. Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy skutkować będzie rozwiązaniem stosunku pracy w ciągu trzech miesięcy od terminu, jaki mieli na złożenie stosownego oświadczenia w tej materii.  Projekt nowelizacji>>

Polecamy:  Kalendarium Oświatowe na wrzesień 2014>>