Wójt gminy Łyse pod Ostrołęką odmówił matce uczennicy III klasy szkoły specjalnej zorganizowania bezpłatnego dowozu dziecka do szkoły. Dziewczynka była niepełnosprawna ruchowo i intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

WSA: „najbliższa szkoła” oznacza taką placówkę, która umożliwi naukę>>

W tym czasie kwestie związane z bezpłatnym dojazdem osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych uregulowane były ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przepisy te zostały uchylone 1 września 2017 r. ustawą - Prawo oświatowe.


Dojazd tylko do najbliższej szkoły

Wójt twierdził, że najbliższa szkoła tego typu znajduje się w odległości 38 km od jej miejsca zamieszkania, natomiast szkoła w Ostrołęce, do której miała dojechać uczennica, jest oddalona o 50 km.

Wskazał więc szkołę w Czarnym, powołując się na art. 39 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe. Według tego przepisu, obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej.
Wójt akcentował, że przepis wskazuje najbliższą szkołę, a nie wybraną przez rodzica.
Pełnomocnik organu, radca prawny Adam Florczyk, zauważył, że ten sam warszawski sąd oddalił skargę rodziców na odmowę finansowania dojazdu dzieci, w trzech wyrokach z marca i lutego bieżącego roku (sygn. akt II SA/Wa 1356/17, II SA/Wa 1355/17).


WSA uchyla decyzję organu

Wojewódzki Sąd Administracyjny 12 kwietnia br. nie zgodził się ze stanowiskiem wyrażonym we wcześniejszych wyrokach. Orzekł zatem bezskuteczność czynności wójta.
Zdaniem sędziego sprawozdawcy Marka Pietrasa, wójt w sposób niezrozumiały powołuje się na art. 39 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
Decyzja była wydana 5 lipca 2017 r., gdy obowiązywała ustawa o systemie oświaty i tę należy stosować. Według art. 17 ust. 3a pkt 2 tej ustawy konieczne jest zapewnienie dzieciom i młodzieży: z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
- Nie ma zatem mowy o najbliższej szkole, tak jak w pkt. 1 tego przepisu - podkreślił WSA.  - Ta regulacja obejmuje niepełnosprawność sprzężoną, jak w omawianym przypadku - powiedział sędzia Pietras. - Ponadto, wójt nie uzasadnił należycie, dlaczego odmawia opłacenia dojazdu ucznia do dalszej placówki. Nie przedstawił programu nauczania, gdy tymczasem skarżąca uzasadniła, że szkoła w Ostrołęce spełnia wymogi prawidłowego poziomu nauczania - dodał.
Wyrok jest nieprawomocny, pełnomocnik wójta zapowiada złożenie skargi kasacyjnej.

Sygnatura akt II SA/Wa 1357/17, wyrok z 12 kwietnia 2018 r.

NSA: wójt ma prawo ograniczyć dopłaty związane z dowozem do szkoły>>

 

Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz  Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz>>