Od 1 stycznia 2014 r. maję wejść w życie zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, które będą dotyczyć między innymi nowych zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom.
Jak te zmiany będą się odnosić do urlopu wypoczynkowego uzupełniającego nauczycielki przebywającej na urlopie rodzicielskim do dnia 31 grudnia 2013 r.?
Czy od 1 stycznia 2014 r. należy nauczycielce udzielić zaległego urlopu według starych zasad tj. 8 tygodni (nie wykorzystała urlopu w ferie zimowe)?

Prawo do urlopu uzupełniającego zostało uregulowane w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN. Z normy tej wynika, że w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych m.in. z powodu urlopu rodzicielskiego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.
Nauczyciel nabywa prawo do urlopu uzupełniającego tylko w sytuacji, gdy z określonych prawem powodów nie może wykorzystać co najmniej 8 tygodni urlopu, aż do końca trwania ferii letnich. Taką interpretację zawarł również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1998 r. (wyrok SN z dnia 2 września 1998 r. I PKN 298/98, OSNAPiUS 1999, nr 18, poz. 584) stwierdzając, że wykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku szkolnego, (a więc także w okresie ferii letnich) uniemożliwia przyznanie mu prawa do urlopu uzupełniającego.
Oznacza to, że prawo do urlopu uzupełniającego powstaje z końcem ferii letnich, a więc z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zatem w dniu 1 stycznia 2014 r. nauczyciel będzie miał już ustalone prawo do urlopu uzupełniającego.
Na podstawie art. 11 ustawy nowelizującej Kartę nauczyciela (projekt z 19 września 2013 r.) nauczycielom, którzy do dnia wejścia w życie ustawy nie wykorzystali przysługującego im urlopu uzupełniającego, urlopu tego udziela się na dotychczasowych zasadach.
W związku z powyższym urlop uzupełniający powinien zostać udzielony na zasadach i w wymiarze obowiązującym w 2013 r.
 
Zmiany w Karcie Nauczyciela będą jednym z tematów styczniowego zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>