Ustawę o szkolnictwie wyższym zaskarżyła prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Jej zdaniem rozwiązanie przyjęte w art. 184 ust. 4 prawa o szkolnictwie wyższym budzi uzasadnione wątpliwości konstytucyjne, gdyż wyłącza prawo do stypendium tym studentom, którzy pobierają naukę równocześnie na kilku kierunkach studiów, osiągając na co najmniej jednym z nich dobre wyniki w nauce. Wprowadzone w art. 184 ust. 5 prawa o szkolnictwie wyższym rozwiązanie budzi analogiczne wątpliwości. Jak wynika z kierowanych do RPO skarg i przeprowadzonej analizy przepis ten nie tylko odnosi się do studentów ubiegających się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, lecz również do studentów ubiegających się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Zdaniem RPO przepis ten jest niezgodny z konstytucją w zakresie w jakim wyłącza prawo tych studentów do stypendium.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 listopada br. uznał, że zaskarżone przepisy są zgodne z ustawą zasadniczą.
Jak wyjaśniał sędzia sprawozdawca prof. Piotr Tuleja: - Konstytucja nie mówi na jakim poziomie i w oparciu, o jakie kryteria pomoc państwa ma być studentom udzielona.
Doszło do nierównego potraktowania studentów, zwłaszcza studiujących na dwóch kierunkach i uzyskujących wyniki bardzo dobre, umożliwiające otrzymanie stypendium. Więcej>>